انحلال عقد نکاح تحت شرایط و موارد خاصی اتفاق می‌افتد که ازجمله موارد انحلال نکاح می‌توان مواردی همچون فسخ نکاح.همچنین درخواست طلاق از سوی زن ویا مرد

موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آن‌ها می‌توان اقدام به طلاق کرد. موجبات به شرح زیر است:

طلاق به درخواست مرد:

مرد می‌تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد ، شوهر اگر بخواهد زن را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و درصورتی‌که بین زن و شوهر سازش حاصل شود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد . دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد ثبت صیغه طلاق و جاری کردن آن بدون مراجعه به دادگاه خانواده و اخذ حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، حسب مورد، جرم است، مردی که بدون داشتن حکم طلاق، با تبانی سردفتر رسمی طلاق، اقدام به مطلقه نمودن همسر خود نماید.

طبق قانون حمایت خانواده، مرتکب جرم شده و زوج و سردفتر به مجازات مقرر در قانون، محکوم خواهند شد. یکی از الزامات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده در پرونده‌های طلاق به درخواست مرد، مراجعه مرد به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوج، می‌باشد.

هرچند در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مرد ملزم به بیان دلیل موجهی برای طلاق زن نیست، اما این امر مانع از حضور مرد در دادگاه و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش، جهت اجرای صیغه طلاق نیست.

دادخواست طلاق به درخواست مرد، به طرفیت همسرش، به دادگاه خانواده محل سکونت همسرش، تقدیم می‌شود و دادگاه شروع به رسیدگی خواهد کرد.

طلاق به درخواست زن:

زن در موارد خاصی برابر مواد ۱۰۲۹ ، ۱۱۲۹ ، ۱۱۳۰ ق.م می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

ماده ۱۱۲۹ راجع به عدم پرداخت نفقه ، ماده ۱۰۲۹ راجع به غایب مفقودالاثر ماده ۱۱۳۰ راجع به عسر و حرج است زوجه در شرایط خاصی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق بنماید و اگر هیچ‌کدام از این شرایط فراهم نباشد و مرد با درخواست زوجه خود موافقت ننماید، دادگاه حکم به طلاق نمی‌دهد. اما چنانچه وجود هر یک از شرایط دوازده‌گانه ذیل برای دادگاه به اثبات برسد دیگر نیازی به موافقت وجود ندارد و در این موارد دادگاه بدون نیاز به کسب موافقت مرد حکم طلاق را صادر می‌نماید.

الف) در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه یا بیشتر

در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به‌حکم رجوع کند و حاکم و شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه در خصوص اینکه نفقه‌ای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه گذشته است یا آینده باید گفت که آراء قضایی در این مسئله متفاوت است .شعب ۳ و ۴ دیوان عالی کشور ماده ۱۱۲۹ را ناظر به نفقه آینده دانسته‌اند . لکن هیئت عمومی دیوان مزبور در یک رای اصراری نفقه گذشته را نیز مشمول این ماده تلقی کرده است.

ب) بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.

 ج) سومین شرط بیماری مسری و غیرقابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد. 

پ) دیوانه بودن مرد است در شرایطی که امکان فسخ نکاح وجود نداشته باشد.

 ت) اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 د)محکومیت قطعی شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که براثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال یا بیشتر حبس شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

 ذ)ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود و یا منجر به فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به‌سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

 ر)چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی یا بیشتر بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و با حکم طلاقی که از دادگاه می‌گیرد و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

 ز)محکومیت قطعی زوج براثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر که مغایر باحیثیت و شئون خانوادگی زن باشد. تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

 ه) بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر مرد است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای جدایی کند.

 ن)همچنین چنانچه زوج مفقود.الاثر باشد و ظرف ۶ ماه یا بیشتر پس از مراجعه زوجه به دادگاه همچنان خبری از او یافت نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

و) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر  در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

 درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ،وی می‌تواند به‌حکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد.

1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع با عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. درصورتی‌که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.

محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر3.

ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل‌تحمل نباشد.4.

5.ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

نکته: البته هر مشقتی موجب طلاق نیست بلکه عسر و حرج عبارت‌اند از مشقت شدید یا فاحش که عادتاً قابل‌تحمل نیست.

ماده ۲۹ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه ی زوج ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ ق.م تعیین و مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ، تربیت ، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق ، موکول به تأدیه‌ی حقوق مالی زوجه است . طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود . در هر حال ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد. می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات اقدام کند.

شرایط طلاق غیابی از طرف زن

هرگاه زوج چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد و هیچ خبری از وی در دست نباشد. درصورتی‌که زوجه (زن) دادخواست طلاق بدهد دادگاه سه نوبت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران با هزینه‌ خواهان منتشر می‌کند. که فاصله هر آگهی یک ماه است. پس از گذشت یک سال از اولین آگهی چنانچه خبری از زنده‌بودن زوج (مرد) نشود دادگاه حکم به مرگ فرضی مرد می‌دهد.

طلاق توافقی

ماده ۲۵درصورتی‌که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشد، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز گواهی عدم انصراف از طلاق به آن‌ها ارائه می‌دهد دادخواست رامیتوانند ثبت کنند.

بعد از ثبت دادخواست، دادگاه صالح بر اساس آدرس محل سکونت مشترک زوجین تعیینمی شود و پیامکی ارسال می‌شود که در آن شعبه‌ی مربوطه و تاریخ رسیدگی و مراجعه مشخص می‌شود. زن و شوهر هر دو باهم باید در تاریخ مقرر به شعبه مراجعه کنند و در جلسه‌ی رسیدگی حاضر شوند و خواسته‌ی خود مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی را مطرح کنند. در همین جلسه قاضی دادگاه طرفین را به داوری ارجاع می‌دهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

پس از وصول نظرِ کارشناسیِ مشاور و داور به شعبه‌ی دادگاه، قاضی آن‌ها را بررسی و سپس گواهی عدم امکان سازش را صادر می‌کند. لازم به ذکر است که زن و شوهر باید در همان جلسه‌ی دادگاه حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی خود را ساقط کنند با این کار رأی دادگاه قطعی می‌شود و مدیر دفتر دادگاه گواهی قطعیت را در ای می‌دهد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مراجعه به دفتر ثبت ازدواج و طلاق

در این مرحله گواهی عدم امکان سازش صادرشده است. لازم به ذکر است که این گواهی سه ماه اعتبار دارد. یعنی طرفین فقط تا سه ماه فرصت دارند که با مدارک لازم به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کنند و اگر این مدت سپری شود اعتبار این گواهی و کلیه‌ی توافقات فی‌مابین زوج و زوجه از بین خواهد رفت. در ضمن باید توجه شود بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش و در مدت اعتبار آن یعنی سه ماه، قبل از مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه‌ی طلاق احدی از طرفین نمی‌تواند یک‌طرفه توافق را از بین ببرد و این توافق اولیه برای طلاق توافقی فقط با توافق ثانویه هر دو طرف مبنی بر برهم زدن توافق اولیه از بین خواهد رفت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، درصورتی‌که زوجه باکره باشد باید در ضمن توافقات، به این امر اقرار کند و قبل از اجرای صیغه‌ی طلاق با مراجعه به پزشکی قانونی گواهی سلامت بکارت بگیرد. ولی اگر باکره نباشد (مدخوله باشد) ضمن اینکه در توافقات بر این امر اقرار کرده، باید آزمایش خون داده و گواهی عدم بارداری بگیرد در این مرحله زوجین با در دست داشتن گواهی عدم بارداری و قطعیت گواهی عدم امکان سازش متفقا می‌توانند به هریک از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه و نسبت به اجرای رأی طلاق اقدام کنند و صیغه‌ی طلاق در خصوص آن‌ها جاری خواهد شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تشریفات طلاق

 مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر ازدواج و طلاق ، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی  گواهی) قطعی یا قطعی شدن رأی است(چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت ،تسلیم شود ، یا طرفی که آن را به دفترخانه‌ی رسمی طلاق تسلیم کرده است،ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم ، در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است. 

تبصره : هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به‌حکم قانون از درجه‌ی اعتبار ساقط شود کلیه‌ی توافقاتی که گواهی مزبور بر مبنای آن صادرشده است ملغی می‌گردد.

ماده ۳۳ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی است هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، درصورتی‌که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد.. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می‌آید.

ماده۳۵ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی‌که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورتی‌که عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به‌وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره  فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دعوت از شخص مجهول‌المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار یا هزینه درخواست‌کننده به‌وسیله دفترخانه به عمل می‌آید.

تشریفات اجرای صیغه طلاق

طلاق باید با اجرا صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد .

ماده1134 قانون مدنی:  هرگاه هنگام اجرای صیغه‌ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه طلاق را بشنوند حاضر نباشند طلاق باطل و از درجه‌ی اعتبار ساقط است..

صیغه طلاق اگرچه تکرار شود مفید یک طلاق است و شخص نمی‌تواند در یک جلسه زنش را دو یا سه طلاقه کند.

تشریفات خاص طلاق رجعی:

ماده ۳۸در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورت‌جلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است ، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع ، صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت‌جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود صورت‌جلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت‌جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود صورت‌جلسه‌ی تکمیل‌شده به امضای سردفتر زوجین و نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد . در صورت درخواست زوجه ، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به و یا عطا می‌شود.درهرحال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می¬شود. حق¬الزحمه زن و سایر حقوق وی پس از احراز عدم امکان سازش همان ماده ۲۹ ق.ح.خ است.

در مورد نحله یا بخشش اجباری با توجه به بند ۸ ماده ۵۸ ق.جدید که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ را ( به‌جز بند ب تبصره ۶ آن ) منسوخ اعلام کرده ، بند ب تبصره ۶ کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و دادگاه باید در غیر مورد تعیین اجرت‌المثل به درخواست زن  با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه‌ی شوهر انجام داده و مبلغی را از باب بخشش ( نحله) برای زوجه تعیین و حکم به پرداخت آن نماید و این کار باید ضمن رأی دادگاه مبنی بر گواهی عدم سازش یا حکم طلاق انجام گیرد.

امروزه پرداخت اجرت‌المثل یا نحله ، با شروط مالی ضمن عقد ازجمله شرط انتقال تا نصف دارای زوج قابل‌جمع است ، زیرا شروط مالی مبتنی بر قرارداد و اراده‌ی طرفین ولی پرداخت اجرت‌المثل یا نحله مبنای شرعی و قانونی دارد.

توجه به این نکته ضروری است که پرداخت اجرت‌المثل یا نحله واجب است . یعنی یکی از این دو لذا در مواردی که پرداخت اجرت‌المثل ممکن نباشد ( مثلاً زن قصد تبوع داشته باشد) نحله تعلق می‌گیرد.

داوری در طلاق در میان این شش حالت طلاق از انواع طلاق بائن، سه نوع آن (طلاق خلع و طلاق مبارات و سه طلاقه) که آمار بسیار بیشتری از طلاق را تشکیل می دهند، به‌اختصار سه حالت را توضیح خواهیم داد: 

طلاق خلع از انواع طلاق بائن

طلاق خلع که از انواع طلاق بائن است، طلاقی است که در آن زن بنا به دلایلی، از زندگی با همسرش آن‌چنان خسته شده که حاضر است هر کاری بکند تا طلاق بگیرد مثلاً از مهر خود بگذرد (اصطلاحاً می‌گویند، مهرم حلال جونم آزاد) و یا حتی مبلغی علاوه بر بخشش مهر (فدیه) به مرد بپردازد تا طلاق بگیرد.

چنانچه مرد قبل از اجرای صیغه‌ی طلاق پشیمان شود و بارد آنچه که بخشیده شده می‌تواند مانع اجرای حکم شود و زن نمی‌تواند طلاق بگیرد. و اگر مرد به‌طورکلی حاضر به طلاق نباشد و زن حق طلاق یا دلایل محکمه‌پسندی همچون عسر و حرج ، عیوب مرد ازجمله عیوب جنسی، جنون و… برای طلاق نداشته باشد تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند طلاق بگیرد.

عسر و حرج : یکی از دلایلی که خانوم ها بر مبنای آن دادخواست طلاق می دهند عسر و حرج است که به معنای مشقت و سختی زندگی مشترک است. عسر و حرج یک موضوع کلی است و مصداق مشخصی ندارد بنابراین هر موضوعی که دادگاه تشخیص دهد باعث مشقت زن است مثل اعتیاد همسر و یا مسکر بودن آن، جزوه عسر و حرج می‌شود و دادگاه رأی به طلاق می‌دهد.

طلاق مبارات از انواع طلاق بائن

طلاق مبارات نام دیگر طلاق توافقی (طلاق مبارات و طلاق توافقی تنها یک نوع از انواع طلاق محسوب می‌شوند) است که در آن، طلاق از طرف هر دو یعنی زن و شوهر است. البته این حالت طلاق هم معمولاً در اول کار خانوم ها به فکر آن می‌افتند چراکه از دیگر طلاق‌ها شرایط بهتری دارد و زودتر صورت می‌پذیرد. لذا برای آنکه مرد را راضی به طلاق توافقی کنند از مهریه خود می‌گذرند. نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که در طلاق توافقی زن نمی‌تواند برای راضی کردن همسر به طلاق همچون طلاق خلع مبلغی علاوه بر بخشش مهریه به مرد بپردازد.

در طلاق توافقی زن و شوهر باید بر سر تمامی مشترکات و حق‌وحقوق یکدیگر همچون جهزیه، مهریه، اگر صاحب فرزند هستند حضانت فرزند، اجرت امثل و… به توافق برسند. اگر در هر موردی نتوانند به توافق برسند دادگاه درباره آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.

سه طلاقه و طلاق عدی از انواع طلاق بائن

 دو نوع از انواع طلاق که بسیار شنیده‌ایم شاید جمله “سه طلاقت می‌کنم” در فیلم‌ها  باشد و تصور کنیم که با مراجعه به دادگاه یا دفترخانه می‌شود سه طلاقه کرد اما باید بدانید که این‌گونه نیست و سه طلاقه کردن شرایط خاص خود را دارد و با یک‌بار طلاق سه طلاقه صورت نمی‌گیرد.

قاعده سه طلاقه شدن بدین گونه است که زن و شوهر سه بار باهم مزدوج می‌شوند و سه بار طلاق بگیرند، تنها در این صورت است که سه طلاقه شکل می‌گیرد و اگر بخواهند دوباره باهم ازدواج کنند، زن باید اول با شخصی دیگر که در قانون به آن محلل گویند ازدواج کند و بعد از طلاق از محلل، می‌تواند با همسر سابقش ازدواج کند. طلاق عدی، سه طلاقه ای است که سه بار سه طلاقه شده است یعنی درمجموع نه بار طلاق گرفته است در این صورت آن زن و مرد تا ابد به هم حرام خواهند شد و دیگر نمی‌توانند باهم ازدواج کنند.

تفاوت دو حالت طلاق(سه طلاقه و طلاق عدی) در این است که زن و مرد در سه طلاقه تا ابد به هم حرام نمی‌شوند بلکه تحت شرایط گفته‌شده می‌توانند دوباره باهم ازدواج کنند. اما در طلاق عدی زن و شوهر تا ابد به هم حرام‌اند و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند باهم ازدواج کنند.

چگونه طلاق مبارات تبدیل به طلاق رجعی می‌شود:

همان‌گونه توضیح داده‌شده در تمامی حالت‌های طلاق مبارات که از انواع طلاق بائن است، مرد اجازه رجوع ندارد اما چگونه طلاق مبارات تبدیل به طلاق رجعی می‌شود و قابل رجوع. اگر زن بعد از طلاق به آنچه که بخشیده (مهریه بخشیده شده) رجوع کند و دادخواستی برای گرفتن آن ثبت کند طلاق تبدیل به طلاق رجعی خواهد شد و در این صورت مرد هم این حق را پیدا می‌کند که به زن رجوع کند. در نظر داشته باشید که این کار تنها در مدت عده قابل‌اجرا می‌باشد.

تفاوت فسخ نکاح و انواع طلاق

انواع طلاق و فسخ نکاح هرچند هر دو به معنای جدایی زن و شوهر است اما دو موضوع متفاوت هستند. در فسخ نکاح مانند این است که شما قراردادی بسته‌اید و حالا چیزی که در قرارداد وجود داشته رعایت نشده قرارداد مردود است. نیازی به مراجعه دادگاه نیز ندارد و حالت اعلامی دارد،  اگر همسر اعلام کند و طرف مقابل بپذیرد عقد فسخ می‌شود. اما اگر طرف مقابل قبول نکند باید به دادگاه مراجعه کند تا دادگاه به‌حق بودن تصمیم را بررسی کند..

داوری

با توجه به اینکه در پرونده‌های طلاق به درخواست مرد و طلاق به درخواست زن، طبق آیه شریفه قرآن و قانون حمایت خانواده، ارجاع به داوری، جهت احتمال حل‌وفصل اختلاف پیش‌آمده ضرورت دارد، قرار ارجاع امر به داوری، طبق الزام قانون حمایت خانواده، صادر می‌شود و به طرفین پرونده ابلاغ می‌شود تا ظرف یک هفته، نسبت به معرفی داور، با دارا بودن شرایط داوری، به دادگاه اقدام فرمایند:.

شرایط  داور به شرح ذیل است: تفاوتی ندارد که درخواست طلاق از طرف زوج انجام گیرد یا زوجه

درهرصورت دادگاه به‌منظور برقراری صلح و سازش میان زوجین ،دعوای طلاق را به داوری ارجاع می‌نماید.

 رأی دادگاه در خصوص طلاق تحت تأثیر نظر داوران قرار می‌گیرد،

البته نظریه داوری برای دادگاه لازم‌الاجرا نمی‌باشد و درصورتی‌که دادگاه آن را خلاف اوضاع‌واحوال و قوانین بداند می‌تواند نظریه داوری را رد کند.

آثار صدور قرار داوری

بعد از درخواست طلاق از دادگاه، دادگاه قرار داوری صادر می‌نماید.

در این صورت هر یک از زوج و زوجه باید یک نفر داور از جانب خود معرفی نمایند.

داوران مذکور باید دارای ویژگی‌ها و موقعیت اجتماعی خاصی باشند.

تا بتوانند به نحو احسن داوری را به انجام رساند.

 از شرایط داور در دعوای طلاق

  1. از خویشان متأهل زوجین باشند.
  2. گر داور تعیین‌شده از محارم زوجین باشد و همسرش فوت کرده یا طلاق گرفته باشد وی موردقبول می‌باشد.
  3.  دارای حداقل ۳۰ سال باشند.              
  4. به مسائل خانوادگی و شرعی و اجتماعی مربوط به خانواده و طلاق آشنایی داشته باشند.

درصورتی‌که فردی واجد شرایط فوق در دسترس زوجین نباشد و یا کسی داوری را قبول نکند زوجین می‌توانند از بین افراد واجد صلاحیت دیگر (داوران مجرب و متخصص موسسه ایران داوری) داور خود را تعیین و معرفی نمایند که مسلماً رسیدگی داوری توسط داوران باتجربه و آگاه از قوانین نسبت به داوری افراد عادی به‌مراتب مزیت‌های فراوانی برای زوجین خواهد داشت

در صورت عدم تعیین داور مطابق موارد فوق دادگاه به درخواست هر یک از طرفین اقدام به تعیین داور می‌نماید

در مرحله بعدی و پس از تایید داوران توسط دادگاه رسیدگی داوری آغاز می‌شود داوران با تشکیل جلسات و سایر اقدامات لازم در جهت حل‌وفصل منازعه میان زوجین قدم برمی‌دارند بنابراین بعد از طی مراحل فوق، داوران نظریه داوری خود را به دادگاه ارائه می‌نمایند. دادگاه نیز با توجه به نظریه مزبور در خصوص دعوای طلاق رأی صادر می‌کند.

داوری در انواع طلاق

در تمام انواع طلاق شرط داوری برای صدور رأی طلاق از جانب دادگاه یک تکلیف و ضرورت است استثنای این امر در طلاق توافقی مشاهده می‌گردد که مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تلاش مراکز مشاوره جهت ایجاد سازش میان زوجین جایگزین ارجاع دعوای طلاق به داوری شده است.

داوری در طلاق توافقی

داوری در طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده طی تصویب قوانین مربوط در مهروموم‌های اخیر مورد تغییر و تحول قرارگرفته است در صورت طرح طلاق توافقی در دادگاه مطابق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده جدید ،دادگاه مکلف به ارجاع موضوع طلاق به مشاور خانواده شده است بنابراین زوجین باید پیش از مراجعه به دادگاه و یا بعدازآن و با ارجاع دادگاه،به مراکز مشاوره خانواده که مورد تایید دادگستری می‌باشند؛ مراجعه و طلاق توافقی خود را در آنجا مطرح نمایند.

اقدامات مراکز مشاوره خانواده

مراکز مشاوره با تشکیل جلسات مشاوره خانواده و بررسی مشکلات و مسائل مورد اختلاف زوجین سعی در انصراف زوجین از طلاق می‌کنند.

در صورت عدم انصراف زوجین، موارد توافق به طلاق را تعیین و به دادگاه ارجاع می‌نمایند

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188866074 منتظر تماس شما هستیم