وبلاگ


ولادت

ولادت واقعه ای می‌باشد که اعلام و ثبت آن الزامی است....

هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش

ماده ۱- وزارتخانه‌های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند ...

ماده ۴۸

- اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ۲۶....

ماده ۴۷

- وزارت کشور مکلف است در مدت یکسال از تاریخ تصویب...

ماده ۴۳

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است شناسنامه‌های موجود در دست مردم را...

ماده ۴۰

- تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال...

ماده ۳۸

در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی ...

ماده ۳۵

صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت...

ماده ۳۱

- دارندگان دفا‌تر رسمی ازدواج وطلاق مکلفند وقایع ازدواج وطلاق و...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10