شرط نخست تحقق افترا

اکراه

ماده 25 قانون ج.ر

ماده ۱۲۶

هر تهدیدی جرم نمی باشد

مجرم

مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده19

مبحث اول ـ نگهداری داده ها

رای صدق

عناصر ارتکابی جرم

فصل اول - موجبات حد مسکر

جرائم قابل گذشت

جرم چیست؟

تهدید

مادہ 45 قانون

روزه خواری

جرم چیست؟

محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم